Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, PENIEL.

Notice ID: WAR1575595

Notice effective from
5th February 2020 to 6th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, PENIEL. RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL VARIOUS ROADS, PENIEL.
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 5 Chwefror 2020 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag defnyddio'r rhannau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith gosod wyneb newydd ar y ffordd gan Uned Waith -Cyngor Sir Ddinbych.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd yr B5435, A543, B4501. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 24 Chwefror 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheiry gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. ?isgwylir i'r gwaith bara tan tua 6 Mawrth 2020.
Atodlen
Darnau o Ffordd ym Mheniel yn Sir Ddinbych
1) B4501 Ffordd Peniel, Segrwyd Uchaf at Gyffordd Groesffordd, Peniel sydd yn ymestyn o'i gyffordd gyda B4501 Ffordd Peniel o Gyffordd Cefn B5435 i gyfeiriad gogledd dwyreiniol am bellter oddeutu 1100 medr.

2) B4501 Ffordd Peniel o Cefn i gyffordd B5435, Peniel sydd yn ymestyn o'i gyffordd gyda B5435 o'i gyffordd gyda B54501 Ffordd Peniel Segrwyd Uchaf at gyffordd Groesffordd.

Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 5th February 2020 to make an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closure is necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council - Works Unit.
The signposted alternative route will be via B5435, A543 and B4501. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 24th February 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 6th March 2020.
Schedule
Lengths of road at Peniel in the County of Denbigh
1)B4501 Peniel Road Segrwyd Uchaf to Groesffordd Crossroads, Peniel, which extends from its junction with B4501 Peniel Road from Cefn junction B5435 in a north easterly direction for a distance of approximately 1100 metres.
2) B4501 Peniel Road from Cefn to junction B5435, Peniel which extends from its junction with B5435 to its junction with B4501 Peniel Road Segrwyd Uchaf to Groesffordd Crossroads
Dated: 5 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Dyddiedig: 5 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaetfi yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1575595.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices