Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HALL STREET LINK ROAD LLANGOLLEN

Notice ID: WAR1575679

Notice effective from
5th February 2020 to 6th March 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
FFORDD GYSWLLT STRYD Y NEUADD
LLANGOLLEN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn ddim cynt na 7 diwrnod o 5 Chwefror 2020 a fydd yn gwahardd cerbydau mag defnyddio ffordd gyswllt Stryd y Neuadd, Llangollen, yn Sir Ddinbych am ei hyd gyfan. Mae'n rhaid cau'r ffordd er mwyn caniatau gwaith i'r prif gyflenwad dwr gan Amey Utilities. t llwybr amgen wedi'i arwyddo fydd drwy Stryd y Neuadd a'r A5. Ni ellir cynnal mynediad i gerddwyr yn ystod y cyfnod cau.
t
Daw'r Gorchymyn i rym ar 24 Chwefror 2020 a bydd yn para am ddeunaw mis, er y disgwylir i'r gwaith bara tan tua 6 Mawrth 2020.
Dyddiedig: 5 Chwefror 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL HALL STREET LINK ROAD LLANGOLLEN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends no sooner than 7 days from 5th February 2020 to make an Order prohibiting vehicles using Hall Street link road, Llangollen, in the County of Denbigh for its entire length. The closure is to facilitate water mains works by Amey Utilities. The signposted alternative route will be via Hall Street and A5. Pedestrian access cannot be maintained during the closure period.
The Order effective on 24th February 2020 lasts for eighteen months, although the works are expected to last approximately until 6th March 2020.
Dated: 5 February 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1575679.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices