Search for more Public Notices in your area
Planning

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)

Notice ID: WAR1575608

Notice effective from
29th January 2020 to 28th February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (1) (2A)
HYSBYSIAD O FWRIAD I WAREDU MAN AGORED
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (1) (2A)
NOTICE OF INTENDED DISPOSALS OF OPEN SPACE
NOTICE is hereby given that Denbighshire County Council ("DCC") intends after the expiry of the period below to dispose by way of leases, each for a term of 10 years, of the areas of land referred to in the Schedule below, together with adjacent buildings used for leisure purposes.
The tenant will be Denbighshire Leisure Limited ("DLL"), which is a company wholly owned by DCC. The purpose of DLL is to deliver leisure services and related functions on behalf of DCC, the proposed use of the land and buildings will be to facilitate the delivery of such services.
Before disposing of land comprising open space DCC must advertise its intentions and consider any objections received.
Plans of the said land will be kept at the offices of the Head of Legal, HR and Democratic Services, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire LL15 1YN and will be open for inspection on any weekday between the hours of 9.30 am and 4.30 pm for the period mentioned below.
Any objections to the proposed disposal must be made in writing to the Head of Legal, HR and Democratic Services at the address below within 28 days of publication of this notice.
SCHEDULE
Land at Prestatyn North Wales Bowling Club, Ferguson Avenue, Prestatyn, comprising 4,714 square metres or thereabouts
Land at Prestatyn Nova Centre, Beach Road West, Prestatyn, comprising 2,170 square metres or thereabouts
- Land at Ruthin Craft Centre, Lon Parcwr, Ruthin, comprising 12,050 square metres or thereabouts

Land at Rhyl Events Arena, East Parade, Rhyl, comprising 8,329 square metres or thereabouts
Land adjoining Rhyl Pavilion Theatre, East Parade, Rhyl, comprising 6,595 square metres or thereabouts
Land at Llangollen Pavilion, Abbey Road, Llangollen, comprising 47,158 square metres or thereabouts
Land at St Asaph Leisure Centre, Upper Denbigh Road, St Asaph, comprising 6,466 square metres or thereabouts
Land at Ruthin Leisure Centre, Mold Road, Ruthin, comprising 7,984 square metres or thereabouts
Land at Rhyl Leisure Centre, Grange Road, Rhyl, comprising 15,685 square metres or thereabouts
Land at Prestatyn Leisure Centre, Princes Avenue, Prestatyn, comprising 2,370 square metres or thereabouts
Land at Llangollen Leisure Centre, Dinbren Road, Llangollen, comprising 1,888 square metres or thereabouts
- Land at Corwen Leisure Centre, Carrog Road, Corwen, comprising 8,366 square metres or thereabouts

Land at Denbigh Leisure Centre, Ruthin Road, Denbigh, comprising 14,190 square metres or thereabouts
Land at SC2, West Parade, Rhyl, comprising 2,457 square metres or thereabouts
Dated: 29 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal, HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin, Denbighshire, LL15 9AZ.
Ref: DCC034830
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu, ar ddiwedd y cyfnod isod, gael gwared drwy lesau am gyfnod o 10 mlynedd yr un, y tir y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod, yn ogystal ag adeiladau cyfagos a ddefnyddir at ddibenion hamdden.
Hamdden Sir Ddinbych Cyf fydd y tenant, sy'n gwmni y mae Cyngor Sir Ddinbych yn berchen arno. Diben Hamdden Sir Ddinbych Cyf yw darparu gwasanaethau hamdden a swyddogaethau perthnasol ar ran Cyngor Sir Ddinbych, defnydd arfaethedig y tir a'r adeiladau fydd hwyluso darpariaeth gwasanaethau o'rfath.
Cyn gwaredu'r tir sy'n cynnwys man agored, rhaid i Gyngor Sir Ddinbych gyhoeddi ei fwriad ac ystyried unrhyw wrthwynebiadau a dderbynnir.
Bydd cynlluniau o'rtir dan sylw yn cael ei gadw yn swyddfeydd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych LL15 1YN a bydd modd ei weld ar unrhyw ddiwmod o ddydd Llun i ddydd Gwener rtiwng 9.30am a 4.30pm am y cyfnod a nodir isod.
Rhaid cyflwyno unrhyw wrthwynebiad i warediad arfaethedig y tir yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a ?emocrataidd i'r cyfeiriad isod o fewn 28 diwrnod o gyhoeddi'r Hysbysiad hwn.
ATODLEN
Tir yng Nghlwb Bowlio Gogledd Cymru, Ferguson Avenue, Prestatyn, sy'n oddeutu 4,714 metr sgwar
- Tir yng Nghanolfan Nova Prestatyn, Beach Road West, Prestatyn, sy'n oddeutu 2,170 metr sgwar

- Tir yng Nghanolfan Grefft Rhuthun, L8n Parcwr, Rhuthun, sy'n oddeutu 12,050 metr sgwSr

Tir yn Arena Ddigwyddiadau'r Rhyl, Rhodfa'r Dwyrain, Y Rhyl, sy'n oddeutu 8,329 metr sgwar
Tir cyfagos i Theatr Pafiliwn Y Rhyl, Rhodfa'r Dwyrain, Y Rhyl, sy'n oddeutu 6,595 metr sgwar
Tir ym Mhafiliwn Llangollen, Ffordd yr Abaty, Llangollen, sy'n oddeutu 47,158 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Llanelwy, Ffordd Dinbych Uchaf, Llanelwy, sy'n oddeutu 6,466 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Rhuthun, Ffordd Yr Wyddgrug, Rhuthun, sy'n oddeutu 7,984 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Y Rhyl, Grange Road, Y Rhyl, sy'n oddeutu 15,685 metrsgwSr
Tir yng Nghanolfan Hamdden Prestatyn, Princes Avenue, Prestatyn, sy'n oddeutu 2,370 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Llangollen, Ffordd Dinbren, Llangollen, sy'n oddeutu 1,888 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Corwen, Ffordd Carrog, Corwen, sy'n oddeutu 8,366 metr sgwar
Tir yng Nghanolfan Hamdden Dinbych, Ffordd Rhuthun, Dinbych, sy'n oddeutu 14,190 metr sgwar
Tir yn SC2, Rhodfa'r Gorllewin, Y Rhyl, sy'n oddeutu 2,457 metr sgwar
Dyddiedig: 29 lonawr 2020 .
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 9AZ.
Cyf: DCC034830
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wfth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1575608.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices