Search for more Public Notices in your area
General

NOTICE OF INSPECTION OF ELECTION EXPENSES

Notice ID: WAR1565887

Notice effective from
29th January 2020 to 28th February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD ARCHWILIO TREULIAU ETHOLIAD
Etholiad Seneddol
Etholaeth Dyffryn Clwyd
Yr wyf i, Judith Greenhalgh, sef y Swyddog Canlyniadau Gweithredol dros yr Etholaeth Seneddol uchod, trwy hyn yn hysbysu fy mod wedi derbyn y cofnodion a'r datganladau ynghylch 3 threullau etholiad yr Ymgelswyr a'r Aslantwyr Etholiad Isod
NOTICE OF INSPECTION OF ELECTION EXPENSES
Parliamentary Election
Vale of Clwyd Constituency
I, Judith Greenhalgh, being the Acting Returning Officer for the above Parliamentary Constituency hereby give notice that I have received the returns and declarations including the accompanying documents as to election expenses of the under-mentioned Candidates and Election Agents
These returns and declarations (including the accompanying documents) can be inspected at County Hall, Wynnstay Road, Ruthin during office hours within the next two years. To arrange an appointment, please contact Mr Gareth Evans, Deputy Acting Returning Officer on Ruthin (01824) 706114 between 9.30am and 4.00pm.
Gelllr archwlllo y cofnodion a'r datganladau hyn (gan gynnwys y dogfennau perthnasol) yn ystod orlau swyddfa yn Neuadd Y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun o fewn y ddwy flynedd nesaf. I drefnu apwyntiad, cysylltwch a Mr Gareth Evans, Dirprwy Swyddog Canlyniadau Gweithredol ar Rhuthun (01824) 706114 rhwng 9.30am a 4.00pm.
Enw'r Ymgeisydd Name of Candidate
Enw'r Asiant Etholiadol Name of Election Agent
DAIN, Peter Christopher
Peter Christopher
DAIN, Peter Christopher
Peter Christopher
?AVIES, James Michael
James Michael
?AVIES, Slon leuan
leuan
RUANE, Christopher Shaun
Christopher Shaun
ROBERTS, Gillian Elizabeth
auu i i, tiavin Christopher
SCOTT, Andrew
SWINGLER, Glenn
TIMOTHY, Dafydd
Dydd Llun 27 lonawr 2020.
Monday 27 January 2020.
Cyhoeddwyd gan y Swyddog Canlyniadau Gweithredol, Ystafell 235, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, LL15 1YN.
Published by the Acting Returning Officer, Room 235, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1565887.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices