Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GARREG LLWYD TO FRON GANOL, PENTRECELYN

Notice ID: WAR1565854

Notice effective from
29th January 2020 to 28th February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH GARREG LLWYD I FRON GANOL, PENTRECELYN
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y dam hwnnw o'r ffordd o Garreg Llwyd i Fran Ganol, Pentrecelyn yn Sir Ddinbych, am ei hyd cyfan.
Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Uned Waith - Cyngor Sir Ddinbych osod wyneb newydd ar y ffordd.
Y llwybr amgen a fydd wedi ei arwyddo fydd drwy Graigfechan i Derwen Llanerch. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.
DawY Gorchymyn i rym ar 3 Chwefror 2020 am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'rgwaith bara tan oddeutu 21 Chwefror 2020.
?yddiedig: 29 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL GARREG LLWYD TO FRON GANOL, PENTRECELYN
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Garreg Llwyd to Fran Ganol Loop, Pentrecelyn in the County of Denbigh for its entire length.
The closure is necessary to facilitate resurfacing works by Denbighshire County Council Works Unit
The signposted alternative route will be via Graigfechan to Derwen Llanerch. Pedestrian access will not be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 3rd February 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 21st February 2020.
Dated: 29 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1565854.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices