Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL BIRCH HILL, LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER

Notice ID: WAR1559521

Notice effective from
22nd January 2020 to 21st February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH BIRCH HILL, LLANGOLLEN RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn, sydd yn gwahardd unrhyw gerbyd mag teithio ar hyd y darn hwnnw o Birch Hill, Llangollen yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda'r A5 i gyfeiriad y dwyrain am bellter o tua 135 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd y llwybr amgen wedi'i arwyddo ac yn mynd ar hyd Ffordd Maesmawr a'r A5. Bydd mynediad i gerddwyr trwy gydol y cyfnod cau.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 27 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 14 Chwefror 2020.
Dyddiedig: 22 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL BIRCH HILL, LLANGOLLEN NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using that length of Birch Hill Llangollen in the County of Denbigh which extends from its junction with A5 in an easterly direction for a distance of approximately 135 metres. The closure is necessary to facilitate gas mains replacement works by Wales & West Utilities.
The alternative route will be signposted via Maesmawr Road and A5. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order comes into force on 27th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 14th February 2020.
Dated: 22 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1559521.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices