Search for more Public Notices in your area
Traffic

DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (COW LANE AND PARK STREET, DENBIGH)

Notice ID: WAR1559530

Notice effective from
22nd January 2020 to 21st February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
CYNGOR SIR DDINBYCH
GORCHYMYN RHYBUDD O WAHARDDIAD
PARHAOL
(COW LANE A LON PARC, DINBYCHJ GORCHYMYN (GWAHARDD AROS) 2020 DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
Ar 21 lonawr 2020 gwnaeth Cyngor Sir Ddinbych y Gorchymyn uchod dan Adrannau 1(1) a (2), 2(1) i (3) a 4(2) a (3) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae'r Gorchymyn yn gwahardd cerbydau rhag aros yn ystod yr amseroedd ac ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn yr Atodlen i'r hysbysiad hwn:-
Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati.
Mae eithriadau yn y Gorchymyn hefyd i ganiatau i gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl a Disg Parcio i Bobl Anabl aros ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir yn y Gorchymyn am gyfnod o hyd at 3 awr (nad yw'n gyfnod a gaiff ei wahanu gan ysbaid o lai nag 1 awr o gyfnod blaenorol o aros gan yr un cerbyd ar yr un diwrnod).
Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a ddaw i rym ar 27 lonawr 2020 ynghyd a map yn dangos hyd y ffordd y mae a wnelo'r Gorchymyn ag o yn Llyfrgell Dinbych, Sgwary Neuadd, Dinbych ac yn swyddfeydd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn ystod oriau swyddfa arferol.
Os dymunwch gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth a wneir ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed ynddi mewn perthynas a'r Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwnnw, cyn pen chwe wythnos o 21 lonawr 2020.
Atodlen
Darn o ffordd yn Ninbych yn Sir Ddinbych.
Dim Aros Ar Unrhyw Adeg Cow Lane
1.1 Y ddwy ochr; o ymyl palmant ar

ochr de ddwyreiniol L6n Pare ar ei hyd, am bellter o 60 metr i gyfeiriad y de ddwyrain.
L6n Pare
2.1 Ochr de ddwyrain; o ymyl pafin gogledd-ddwyreiniol Cow Lane am bellter o 10 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

2.2 Ochr de ddwyrain; o ymyl pafin de-orilewinol a ragwelir o Cow Lane am bellter o 10 metr i gyfeiriad y de orllewin.

Dyddiedig: 22 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NOTICE OF PERMANENT PROHIBITION (COW LANE AND PARK STREET, DENBIGH)
(PROHIBITION OF WAITING) ORDER 2020 ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
On 21st January 2020 Denbighshire County Council made the above-named Order under Sections 1(1) and (2), 2(1) to (3) and 4(2) and (3) of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles during the times referred to in the lengths of road specified in the Schedule to this notice:-
Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading and unloading and works of maintenance, repair and the like.
Exceptions are also provided in the Order to allow vehicles displaying both a Disabled Person's Badge and a Disabled Person's Parking Disc to wait on the said lengths of roads specified in the Order for a period not exceeding 3 hours (not being a period separated by an interval of less than 1 hour from a previous period of waiting by the same vehicle on the same day).
A copy of the Order, which will come into operation on 27th January 2020, and a map showing the lengths of road to which the Order relates may be examined at Denbigh Library, Hall Square, Denbigh, also at the offices of the undersigned during normal opening hours.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from 21st January 2020 apply to the High Court for this purpose.
Schedule
Length of Road at Denbigh in the County of Denbigh.
No Waiting at Any Time Cow Lane
1.1 Both sides; from the projected

kerbline on the south easterly side of Park Street for its whole length, a distance of 60 metres in a south easterly direction. Park Street
2.1 South easterly side; from the projected kerbline on the north easterly side of Cow Lane for a distance of 10 metres in a north easterly direction.

2.2 South easterly side; from the projected south westerly boundary of Cow Lane for a distance of 10 metres in a south westerly direction.

Dated: 22 January 2020
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk


www.denbighshire.gov.uk


Attachments

WAR1559530.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices