Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE DENBIGHSHIRE COUNCIL, IN EXERCISE OF ITS POWERS UNDER SECTIONS 53 AND 70 OF THE LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS] ACT 1976, HAS DETERMINED THAT THE FEES CHARGED FOR THE LICENSING OF PRIVATE HIRE AND HACKNEY CARRIAGE DRIVERS, VEHICLES AND OPERATORS SHOULD VARY AS SPECIFIED BELOW

Notice ID: WAR1565862

Notice effective from
22nd January 2020 to 21st February 2020

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council

RHODDIR RHYBUDD DRWY HYN FOD CYNGOR SIR DDINBYCH, WRTH ARFER El RYMOEDD DAN ADRAN 53 A 70 DEDDF LLYWODRAETH LEOL (DARPARIAETHAU AMRYWIOL) 1976, WEDI PENDERFYNU Y DYLAI'R FFIOEDD A GODIR AR GYFER TRWYDDEDU GYRWYR, CERBYDAU A GWEITHREDWYR HURIO PREIFAT A CHERBYDAU HACNI AMRYWIO FEL Y NODIRISOD:
Trwydded / Cweithgaredd Arfaethedig

Gweithredwyr Hurio Preifat (hyd at 10 cerbyd) - 5 mlynedd 500.00 Gweithredwyr Hurio Preifat (am bob 10 cerbyd neu ran o hynny)

- 5 mlynedd 200.00

Cerbyd Hacni NEWYDD (Blynyddol) 230.00

ADNEWYDDU Cerbyd Hacni (Blynyddol) 21 5.00

Cerbyd Hurio Preifat NEWYDD (Blynyddol) 220.00

ADNEWYDDU Cerbyd Hurio Preifat (Blynyddol) 210.00

Cyrrwr (3 blynedd) NEWYDD 270.00

Cyrrwr (3 blynedd) ADNEWYDDU 270.00

Gyrrwr (1 flwyddyn) NEWYDD 250.00

Cyrrwr (1 flwyddyn) ADNEWYDDU 1 & 2 1 70.00

Cyrrwr (1 flwyddyn) ADNEWYDDU am 3ydd blwyddyn 200.00

AIL-EISTEDD Prawf Cwybodaeth 3 5.00

Trosglwyddo Perchennog Cerbyd 40.00

Newid Plat Cefn 35.00

Newid Plat Blaen 30.00

Arwydd Newydd (PAR) 25.00

Arwydd Newydd (UNICOL) 30.00

Newid Bathodyn 25.00

Rhaid anfon gwrthwynebiadau i'r cynnydd arfaethedig mewn Ffioedd Trwyddedu yn ysgrifenedig i Flwch Post 62, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL1 5 9AZ (gan ddyfynnu cyfeirnod: Ymgynghoriad Ffioedd Trwyddedu 2020) ddim hwyrach nac 21 Chwefror 2020. Gellir hefyd anfon gwrthwynebiadau drwy e-bost i

trwyddedu@sirddinbych.gov.uk

gan ddyfynnu'r cyfeirnod uchod.
Os na cheir unrhyw wrthwynebiadau, bydd y ffioedd arfaethedig yn dod i rym, gan ddechrau ar 1 Ebril 2020.
Os derbynnir gwrthwynebiadau byddant yn derbyn ystyriaeth ddyledus ac os yw'r cyngor yn penderfynu gweithredu'r cynnydd arfaethedig ar 61 ystyried unrhyw wrthwynebiadau a gafwyd, bydd y ffioedd arfaethedig yn dod i rym heb neu wedi eu haddasu ddim hwyrach na 1 Ebril 2020.
Callwch weld copi o'r Hysbysiad hwn ary wefan ar

www.denbighshire.gov.uk/trwyddedau-

tacsi neu yn Nerbynfa swyddfeydd y Cyngor yn: Caledfryn, Dinbych NeuaddySir, Rhuthun Ty Russell, y Rhyl
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT THE DENBIGHSHIRE COUNCIL, IN EXERCISE OF ITS POWERS UNDER SECTIONS 53 AND 70 OF THE LOCAL GOVERNMENT (MISCELLANEOUS PROVISIONS] ACT 1976, HAS DETERMINED THAT THE FEES CHARGED FOR THE LICENSING OF PRIVATE HIRE AND HACKNEY CARRIAGE DRIVERS, VEHICLES AND OPERATORS SHOULD VARY AS SPECIFIED BELOW:
976,
Licence / Activity Proposed

Private Hire Operators (up to 10 vehicles) - 5 years 500.00 Private Hire Operators (for each further 10 vehicles or part

thereof) - 5 years 200.00

Hackney Carriage Vehicle NEW (Annual) 230.00

Hackney Carriage Vehicle RENEWAL (Annual) 21 5.00

Private Hire Vehicle NEW (Annual) 220.00

Private Hire Vehicle RENEWAL (Annual) 210.00

Driver (3yr) NEW 270.00

Driver (3yr) RENEWAL 230.00

Driver (Annual) NEW 250.00

Driver (Annual) RENEWAL 1 & 2 1 70.00

Driver (1 yr) RENEWAL for 3rd year 200.00

Knowledge Test RESIT 35.00

Transfer of Vehicle Proprietor 40.00

Replacement Rear Plate 35.00

Replacement Front Plate 30.00

Replacement Sign (SINGLE) 25.00

Replacement Sign (PAIR) 30.00

Replacement Badge 25.00

Objections to the proposed increase of Licence Fees must be sent in writing to PO Box 62,
Ruthin, Denbighshire, LL1 5 9AZ (quoting reference: Licensing Fees Consultation 2020) no
later than 21 February 2020. Objections may also be sent by email to

licensing@denbighshire.gov.uk

quote the same reference as above.
If no objections are received the proposed fees will come into force with effect from 1 April
2020.
Where objections are received they will be given due consideration and if the council decides to implement the proposed increases after consideration of any objections received, the proposed fees will come into force with or without modification no later than 1 April 2020.
You may view a copy of this Notice on the website at

www.denbighshire.gov.uk/taxi-

licences or at the Reception of the Council offices at: Caledfryn, Denbigh County Hall, Ruthin Russell House, Rhyl
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

WAR1565862.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices