Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NORTH DRIVE, RHYL

Notice ID: WAR1559494

Notice effective from
22nd January 2020 to 21st February 2020

sir ddinbych « denblghshlre^
RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
NORTH DRIVE, Y RHYL
RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD
TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984-ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim cynt na 7 diwrnod o 22 lonawr 2020, sy'n gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o North Drive y Rhyl yn Sir Ddinbych, sy'n ymestyn o'i chyffordd gyda'r A525 i gyfeiriad y de ddwyrain am bellter o tua 30 metr. Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Carroll Telecoms osod dwythell BT.
Bydd arwyddion yn dangos llwybr amgen drwy'r A525, North Drive, The Boulevard a Rosehill Road. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnod cau.
Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 13 Chwefror 2020 a bydd yn parhau am gyfnod o ddeunaw mis neu lai, hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith bara tan oddeutu 19 Chwefror 2020.
Dyddiedig: 22 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL NORTH DRIVE, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 22nd January 2020 to make an Order prohibiting vehicles using that length of North Drive Rhyl in the County of Denbigh which extends from its junction with A525 in a south easterly direction for a distance of approximately 30 metres. The closure is necessary to facilitate installation of a BT duct by Carroll Telecoms.
The signposted alternative route will be via A525, North Drive, The Boulevard and Rosehill Road. Pedestrian access will be maintained throughout the period of closure.
The Order is effective from 13th February 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The works are expected to last approximately until 19th February 2020.
Dated: 22 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1559494.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices