Search for more Public Notices in your area
Traffic

(A547 MELIDEN ROAD AND PLAS UCHAF

Notice ID: WAR1543875

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

CYNGOR SIR DDINBYCH
(A547 FFORDD MELIDEN A PLAS UCHAF
AVENUE PRESTATYN)
(CYFYNGIAD AR AROS, LLWYTHO A
DADLWYTHO)
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
(A547 MELIDEN ROAD AND PLAS UCHAF
AVENUE PRESTATYN)
(PROHIBITION OF WAITING LOADING AND
UNLOADING)
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan Adrannau 1(1), 2(1) i (3), 4(2), a Rhan III a Rhan IV o Atodlen 9, Deddf Rheoli Traffig y Ffyrdd 1984, a'r holl bwerau galluogi eraill I gyflwyno gwaharddiad ar aros, llwytho a dadlwytho cerbydau ar y darnau o ffyrdd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen isod.
Bydd eithrladau yn cael eu darparu yn y Gorchymyn arfaethedlg yn caniatau aros ar y darnau o ffordd y cyfeirir atynt yn yr Atodlen i bwrpas mynd i mewn ac allan o gerbydau, a gwaith cynnal a chadw, atgyweirio ac yn y blaen.
Bydd Gorchymyn Cydgrynhoi Cyngor Sir Ddinbych (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 a wnaethpwyd yn flaenorol gan y Cyngor, yn cael ei ddiddymu cyhyd ag y bo'n berthnasol i'r darn o ffordd y cyfeirir ato, bydd y Gorchymyn yn parhau heb ei newid mewn perthynas a phob rhan arall.
Gellir darllen y dogfennau perthnasol yn ymwneud a'r cynigion yn fwy manwl ar wefan y cyngor ac yn Llyfrgell Prestatyn, 21 Rhodfa'r Brenin, Prestatyn LL19 9AAyn ystod oriau agor arferol, hefyd yn swyddfeydd y cyngor yng Nghaledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych ac yn ei swyddfeydd yn Neuadd y Sir yn Rhuthun yn ystod oriau agor arferol.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwrthwynebu'r Gorchymyn arfaethedig wneud hynny naill ai drwy gyflwyno ymatebion i holiadur, sy'n ymwneud a'r cynigion, ar wefan Cyngor Sir Ddinbych o dan Porthol Cadwraeth y Sir, neu drwy anfon datganiad ysgrifenedig yn gwrthwynebu, gan nodi ar pa sail y gwneir y gwrthwynebiad i'r Pennaeih Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Postio 62, Rhuthun LL15 9AZ dim hwyrach na 7 Chwefror 2020. Sylwer y gall cynnwys unrhyw sylwadau a dderbynnir gan y cyngor fod ar gael i'r cyhoedd ei archwilio.
a
Atodlen
Rhannau o Ffyrdd ym Mhrestatyn, Sir Ddinbych
Dim Aros, Llwytho na Dadlwytho ar Unrhyw Adeg
A547 Ffordd Meliden.
1.1 Ochr de ddwyrain; o ymyl pafin de-orllewinol a ragwelir o Plas Uchaf Avenue am bellter o 9metr i gyfeiriad y de orllewin.

1.2 Ochr de ddwyrain; o ymyl pafin gogledd-ddwyreiniol Plas Uchaf Avenue am bellter o 15 metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain.

Plas Uchaf Avenue
1.3 Y ddwy ochr o (Tin de ddwyrain Ffordd Meliden am bellter o 15 metr i gyfeiriad y de ddwyrain.

Dyddiedig: 15 Ionawr2020.
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Denbighshire County Council proposes to make an Order under Sections 1 (1), 2(1) to (3), 4(2), and Part III and Part IV of Schedule 9, of the Road Traffic Regulation Act 1984, and all other enabling powers the effect of which will be to introduce prohibition of waiting, loading and unloading of vehicles on the lengths of roads referred to in the Schedule below.
Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting in the lengths of road referred to in the Schedule for the purposes of alighting, boarding, and works of maintenance, repair and the like.
The Denbighshire County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Street Parking Places) Consolidation Order 2004 previously made by the Council, will be revoked in so far as it relates to the lengths of road referred to in the Schedule below, in all other respects the Order remains unchanged.
The relevant documents concerning the proposals can be read in more detail on the council's website and at Prestatyn Library 21 Kings Avenue, Prestatyn LL19 9AA, , also at the council's offices at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh and at its Ruthin offices at County Hall during normal opening hours.
Any person wishing to object to the proposed Order should do so either by submitting responses to a questionnaire, to which the proposals relate, using Denbighshire County Council's website under County Conversation Portal, or by sending a written statement of objection, stating the grounds on which the objection is made to the Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, PO Box 62, Ruthin LL15 9AZ, by no later than 7th February 2020. Please note that the substance of any representations the council receives could become available for public inspection.
Schedule
Lengths of Road at Prestatyn in the County of Denbigh
No Waiting Loading and Unloading At Any Time
A547 Meliden Road.
1.1 South easterly side; from the projected south westerly kerbline of Plas Uchaf Avenue for a distance of 9 metres in a south westerly direction.

1.2 South easterly side; from the projected north easterly kerbline of Plas Uchaf Avenue for a distance of 15 metres in a north easterly direction.

Plas Uchaf Avenue
1.3 Both sides from the south easterly boundary of Meliden Road for a distance of 15 metres in a south easterly direction.

Dated: 15 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1543875.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices