Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL

Notice ID: WAR1543893

Notice effective from
15th January 2020 to 14th February 2020

RHYBUDD O ORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH FFYRDD AMRYWIOL, Y RHYL RHYBUDD O ORCHYMYN GWAHARDD TRAFNIDIAETH DRWODD DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984-ADRAN 14
NOTICE OF TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
VARIOUS ROADS, RHYL
NOTICE OF TEMPORARY PROHIBITION OF
THROUGH TRAFFIC ORDER
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -
SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting vehicles using the lengths of road referred to in the Schedule below. The closures are necessary to facilitate gas main replacement works by Wales and West Utilities.
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag defnyddio'r rhannau hynny o'r ffordd y cyfeirir ati yn yrAtodlen isod. Mae angen cau'rffyrdd er mwyn hwyluso gwaith ar y prif gyflenwad nwy gan Wales and West Utilities.
Bydd y llwybrau amgen fel y nodir yn yrAtodlen acwedi eu harwyddo'n briodol. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael drwy gydol y cyfnodau cau.
The signposted alternative routes will be as stated in the Schedule. Pedestrian access will be maintained throughout the periods of closure.
The Order comes into force on 20th January 2020 for an eighteen month period or the earlier completion of the works whichever is soonest. The anticipated periods of closure are as stated in the Schedule. Schedule
Lengths of road at Rhyl in the County of Denbighshire
1) St Asaph Street; for its entire length. 20th January, 2020 - 7th February, 2020

2) Grosvenor Road;, for its entire length. 10th February, 2020 - 28th February, 2020

3) Old Golf Road;, from its junction with Rhyl Coast Road to its junction with Service Road off Russell Road. 9th March, 2020 - 20th March, 2020

Alternative routes:
1) East Parade, Chester Street, Russell Road.

2) East Parade, Alexandra Road, Russell Road.

3) Service Road off Russell Road, Rhyl Coast Road, Olivia Drive, Rhyl Coast Road Service Road Fronting Nubers 2 to 8.

Dated: 15 January 2020.
Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 lonawr 2020 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith, pa un bynnag sydd gynharaf. Bydd y cyfnodau cau disgwyliedig fel y nodir yn yrAtodlen. Atodlen
Damau o ffordd yn y Rhyl yn Sir Ddinbych
1) Stryd Llanelwy; ar ei hyd. 20 lonawr 2020 -7 Chwefror 2020

2) Ffordd Grosvenor; ar ei hyd. 10 Chwefror, 2020 - 28 Chwefror, 2020

3) Hen Ffordd Golff; o'i chyffordd a Ffordd Arfordir Y Rhyl at ei chyffordd a'r Ffordd Wasanaeth oddi ar Ffordd Russell. 9 Mawrth, 2020 - 20 Mawrth, 2020

Llwybrau eraill:
1) Rhodfa'r Dwyrain, Chester Street, Ffordd Russell.

2) Rhodfa'r Dwyrain, Ffordd Alexandra, Ffordd Russell

2) Y Ffordd Wasanaeth oddi ar Ffordd Russell, Ffordd Arforir Y Rhyl, Olivia Drive, Ffordd Arfordir Y Rhyl, y Ffordd Wasanaeth o flaen Rhifau 2 i 8.
Dyddiedig: 15 lonawr 2020.
Gary Williams, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrtiyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.uk www.denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1543893.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices