Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Notice ID: WAR1527436

Notice effective from
25th December 2019 to 24th January 2020

sir d dinbych , denblghshlre

d dinbych , denblghshlre

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG

NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT

Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddf Cynllunio Tref & Gwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 Rydym wedi derbyn y celsladau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.

LB - Rhif cais 03/2019/1007 - Plas Berwyn, Berwyn, Llangollen - Tynnu to fflat ar y garej a rhoi to ar oleddf llechi yn ei le (Cais Adeilad Rhestredig - Ailgyflwyno).

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.

LB - Application No. 03/2019/1007 - Plas Berwyn, Berwyn, Llangollen - Removal of flat roof on garage and replace with a slated hipped roof (Listed Building Application Resubmission).

MD - Application No. 01/2019/1011 - Plot 1, Land adjacent to Colomendy Industrial Estate, Denbigh - Construction of a Local Authority Waste Transfer Station to undertake the sorting and baling of separately collected recyclable waste; to include the erection of the main recycling building, one depot building and storage bays; installation of vehicle wash and weigh bridge, siting of generator, creation of new access and associated road widening, construction of internal road, service yard, storage areas, parking, drainage (to serve whole site), landscaping and associated works.

MD - Rhif cais 01/2019/1011 - Plot 1, Tir gyferbyn i Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych - Adeiladu Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff Awdurdod Lleol i ymgymryd a didoli a byrnu gwastraff ailgylchadwy a gasglwyd ar wahan; i gynnwys codi'r prif adeilad ailgylchu, un adeilad depo a baeau storio; gosod golch cerbyd a pont pwyso cerbydau, lleoli generadur, creu mynediad newydd ac ehangu ffyrdd cysylltiedig, adeiladu ffordd fewnol, iard wasanaeth, mannau storio, parcio, draenio (i wasanaethu'r safle cyfan), tirlunio a gwaith cysylltiedig.

MD - Rhif cais 01/2019/1012 - Plot 2, Tir gyferbyn i Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych - Cais cynllunio hybrid ar gyfer: i) Caniatad cynllunio llawn ar gyfer codi 6 uned (at ddefnydd B1, B2 a B8), cysylltiad a mynediad presennol, adeiladu ffordd fynediad fewnol, iard wasanaeth, mannau storio a pharcio, draenio (i wasanaethu'r safle cyfan), tirlunio a gweithiau cysylltiedig ii) Caniatad cynllunio amlinellol ar gyfer datblygu tir ar gyfer 25 uned (ar gyfer Defnyddiau B1, B2 a B8).

MD - Application No. 01/2019/1013 - Plot 3, Tir gyferbyn i Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych - Codi estyniad i'r uned ddiwydiannol bresennol (at ddefnydd B1, B2 a B8), cysylltiad a mynediad presennol, adeiladu ffordd fynediad fewnol, iard wasanaeth, mannau storio a pharcio, draenio (i wasanaethu'r safle cyfan), tirlunio a gwaith cysylltiedig.

MD - Rhif cais 01/2019/1014 - Plot 4, Tir gyferbyn i Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych - Codi 11 uned (ar gyfer defnyddiau B1, B2 a B8), newid defnydd tir ar gyfer lleoli cynwysyddion storio, cysylltiad a mynediad presennol, adeiladu ffordd fynediad mewnol, iard wasanaeth, mannau storio a pharcio, draenio (i wasanaethu'r safle cyfan), tirlunio a gwaith cysylltiedig.

MD - Rhif cais 01/2019/1015 - Plot 5, Tir gyferbyn i Stad Ddiwydiannol Colomendy, Dinbych - Cais cynllunio hybrid ar gyfer: i) Caniatad cynllunio llawn ar gyfer codi 1 uned (ddefnydd B1, B2 a B8), cysylltiad a mynediad presennol, adeiladu ffordd fynediad mewnol, iard wasanaeth, mannau storio a pharcio, draenio (i wasanaethu'r safle cyfan) tirlunio a gwaith cysylltiedig ii) Caniatad cynllunio amlinellol ar gyfer datblygu tir ar gyfer 21 uned (ar gyfer Defnyddiau B1, B2 a B8).

Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nhw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych, drwy apwyntiad o25 Rhagfyr 2019 i 15 Ionawr2020 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.

Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 15 lonawr 2020.

Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.

Math o gais:

LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddiffinir gan Orchymyn Cynllunio Tref & Gwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

MD - Application No. 01/2019/1012 - Plot 2, Land adjacent to Colomendy Industrial Estate, Denbigh - Hybrid planning application for i) Full planning permission for the erection of 6 units (for B1, B2 and B8 uses), connection to existing access, construction of internal access road, service yard, storage and parking areas, drainage (to serve whole site), landscaping and associated works ii) Outline planning permission for the development of land for 25 units (for B1, B2 and B8 Uses).

MD - Application No. 01/2019/1013 - Plot 3, Land adjacent to Colomendy Industrial Estate, Denbigh - Erection of extension to existing industrial unit (for B1, B2 and B8 uses), connection to existing access, construction of internal access road, service yard, storage and parking areas, drainage (to serve whole site) landscaping and associated works.

MD - Application No. 01/2019/1014 - Plot 4, Land adjacent to Colomendy Industrial Estate, Denbigh - Erection of 11 units (for B1, B2 and B8 uses), change of use of land for the siting of storage containers, connection to existing access , construction of internal access road, service yard, storage and parking areas, drainage (to serve whole site), landscaping and associated works.

MD - Application No. 01/2019/1015 - Plot 5, Land adjacent to Colomendy Industrial Estate, Denbigh - Hybrid planning application for: i) Full planning permission for the erection of 1 unit (for B1, 62 and B8 uses), connection to existing access, construction of internal access road, service yard, storage and parking areas, drainage (to serve whole site) landscaping and associated works ii) Outline planning permission for the development of land for 21 units (for B1, B2 and B8 Uses).

You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh, by appointment from 25 December 2019 until 15 January 2020 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.

If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 15 January 2020.

It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.

Application types:

LB - application for listed building consent MD - major development

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI

Rheolwr Datblygu,

Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd,

Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

cynllunio@sirddinbych.gov.ukPaul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI,

Development Manager,

Planning and Public Protection Services,

PO BOX 62, Ruthin, LL15 9AZ.

planning@denbighshire.gov.ukAttachments

WAR1527436.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices