Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Llanrwst Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019

Notice ID: WAR1404151

Notice effective from
17th October 2019 to 16th November 2019

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Llanrwst Road Conwvl (Gwaharddiad Pros Pro ar DraHia Drwodd)2019
RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Llanrwst, Conwy o'r gyffordd & Ffordd Benarth i gylchfan Castle Square, rhwng 22.00-06.00 o ddydd Llun 4 Tachwedd tan ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn i Network Rail wneud gwaith i gryfhau'r bont. Bydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys. Bydd y llwybr amgen yn mynd a chi ar hyd Ffordd Llanrwst (B5106J at y gyffordd a Ffordd Tal y Cafn i Dy'n y Groes, ac yna i'r chwith at y gyffordd S'r A470, ac i'r chwith eto at gylchfan Sarn y Mynach. Cymerwch y fynedfa allan gyntaf i Gyfnewidfa Glan Conwy cyn cymryd yr ail fynedfa allan yng nghylchfan y Weekly News i Ffordd Conwy a pharhau at ddiwedd y gwyriad ger Castle Square. Ac i'r gwrthwyneb os ydych chi'n teithio o'r cyfeiriad arall. Bydd arwyddion i ddangos y ffordd.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 4 Tachwedd 2019. Disgwylir y bydd y cyfyngiad yn ei le am 5 noson, o 22.00 tan 06.00.
Dyddiedig: 16 Hydref 2019
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAP TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Llanrwst Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2019
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Llanrwst Road, Conwy from junction of Benarth Road to Castle Square Roundabout during the hours 22.00 - 06.00 starting on Monday 4 November to Friday 8 November 2019.
The Order is necessary to facilitate bridge reinforcement works by Network Rail. Access will be maintained for emergency vehicles. The alternative route will be via Llanrwst Road (B5106) to its junction with Tal y Cafn to Ty'n y Groes Road then turn left and continue to the junction with the A470 and turn left to proceed to Sarn y Mynach Roundabout then take the first exit onto the Glan Conwy Interchange before taking the second exit onto Conway Road to proceed to the Weekly News Roundabout then take the second exit onto Conwy Road and continue to the diversion end approaching Castle Square. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction and will be signed accordingly.
The Order comes into effect on 4 November 2019. It is anticipated that the restriction will be in place for five nights from 22.00 - 06.00.
Dated: 16 October 2019
Delyth E Jones
Head of Law and Governance

Attachments

WAR1404151.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices