Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Full Abstraction Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)

Notice ID: WAR1395902

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cymru
Wales
Tynnu Dwr yn Llawn
Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i
diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003)
Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan J.C. & M.W.Suckley am drwydded lawn i dynnu dwr o Dwr Lai yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 13644 56327 yn Fferm Plas Newydd, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun, LL15 2EP. Y cynnig yw tynnu dwr yn y lleoliad uchod yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol i'w defnyddio i ddyfrhau: 100 metr ciwbig yr awr, 2,200 metr ciwbig y dydd a 50,992 metr ciwbig y flwyddyn, rhwng mis Ebrlll a Hydref, yn gynhwysol yn 2020.
Gellir gwneud cais am gopi digidol o'r cais a dogfennau ategol yn rhad ac am ddim drwy e-bost drwy gysylltu a permittingconsultations@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Os dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-006877 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

erbyn 06/11/19 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan

http://

naturalresources.wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).

http://


Full Abstraction Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)
Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by J.C. & M.W.Suckley for a full licence to abstract water from the Dwr Lai at National Grid Reference SJ 13644 56327 at Plas Newydd Farm, Llanfair Dyffryn Clwyd, Ruthin, LL15 2EP. The proposal is to abstract water from the above location at the following rates and periods for use in irrigation: 100 cubic metres an hour, 2,200 cubic metres a day and 50,992 cubic metres a year, between April and October, inclusive in 2020.
You can request a digital copy of the application and supporting documents free of charge via email by contacting permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

.
If you wish to comment on the application, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-006877 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

by no later than 06/11/19.
For further information please see the consultations section of our website

http://

naturalresources.wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

http://


Attachments

WAR1395902.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices