Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER

Notice ID: NWA1385627

Notice effective from
9th October 2019 to 8th November 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
(STRYD CAER A STRYD LLANELWY.
Y RHYL)
(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS. LLWYTHO A DADLWYTHOl DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi gwneud Gorchymyn sy'n gwahardd cerbydau rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw adeg ar y darn o ffordd y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod.
Mae'n rhaid cyf Iwyno'r cyfyngiad erdiogelwch y cyhoedd ac i reoleiddio parcio yn ystod gwaith adeiladu gan Anwyl Construction Company Limited
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 14 Hydref 2019 a bydd yn para am gyfnod o ddeunaw mis. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd tua deunaw mis i'w gwblhau.
ATODLEN
DARNAU O FFORDD YN Y RHYL YN SIR DDINBYCH
DIM AROS AR UNRHYW ADEG / DIM LLWYTHO AR UNRHYW ADEG
Strvd Caer
Ochr Orllewinol:-
1.1 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 39m i gyfeiriad y de.

Ochr Ddwyreiniol:-
1.2 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 43m i gyfeiriad y de.

Strvd Llanelwv
Ochr Orllewinol:-
1.3 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 42m i gyfeiriad y de.

Ochr Ddwyreiniol:-
1.4 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 48m i gyfeiriad y de.

Dyddiedig 9 Hydref 2019
Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun. Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbynlwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER
DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (CHESTER STREET AND St. ASAPH STREET. RHYU
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 -SECTION 14
Denbighshire County Council has made an Order prohibiting the waiting, loading and unloading of vehicles, at any time on the lengths of road referred to in the Schedule below.
The restriction is necessary for reasons of public safety and to regulate parking during construction works by Anwyl Construction Company Limited
The Order will come into force on 14th October, 2019 and will remain in force for a period of eighteen months. It is anticipated that the works will take approximately 18 months to complete.
SCHEDULE
LENGTHS OF ROAD AT RHYL IN THE COUNTY OF DENBIGH NO WAITING AT ANY TIME / NO LOADING AT ANY TIME
Chester Street
West Side:-
1.1 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 39m in a southerly direction.

East Side:-
1.2 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 43m in a southerly direction.

St.Asaph Street
West Side:-
1.3 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 42m in a southerly direction.

East Side:-
1.4 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 48m in a southerly direction.

Dated this 9th day of October 2019
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin. Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

www.sirddinbych.gov.ukwww.denbighshire.gov.uk


Attachments

NWA1385627.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices