Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (CHESTER STREET AND St. ASAPH STREET, RHYL)

Notice ID: NWA1369539

Notice effective from
2nd October 2019 to 1st November 2019

sir ddinbych Cyngor
Denbighshire County Council
GORCHYMYN TRAFNIDIAETH DROS DRO
CYNGOR SIR DDINBYCH
(CHESTER STREET A ST ASAPH STREET, Y RHYL)
(GWAHARDDIAD DROS DRO AR AROS, LLWYTHO A DADLWYTHO)
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud Corchymyn ddim cynt na 7 diwrnod wedi 25 Medi 2019 a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag aros, llwytho a dadlwytho ar unrhyw bryd, ar y darn o ffordd y cyfeirir ato yn yr Atodlen isod.
Mae'n rhaid cyflwyno'r cyfyngiad er diogelwch y cyhoedd ac i reoleiddio parcio yn ystod gwaith adeiladu gan Anwyl Construction Company Limited.
Bydd y Corchymyn yn dod i rym ar 14 Hydref 2019 a bydd yn para am gyfnod o ddeunaw mis. Disgwylir y bydd y gwaith yn cymryd tua deunaw mis i'w gwblhau.
ATODLEN
DARNAU O FFORDD YN Y RHYLYN SIR DDINBYCH DIM AROS AR UNRHYW ADEC / DIM LLWYTHO AR UNRHYW ADEC Chester Street
Ochr Orllewinol:-
1.1 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 39m i gyfeiriad y de.

Ochr Ddwyreiniol:-
1.2 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 43m i gyfeiriad y de.

St.Asaph Street Ochr Orllewinol:-
1.3 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 42m i gyfeiriad y de.

Ochr Ddwyreiniol:-
1.4 O bwynt arfaethedig i'r de o ymyl palmant Rhodfa'r Dwyrain am bellter o 48m i gyfeiriad y de.

Dyddiedig:25 Medi 2019.
Gary Williams, Pennaeth Cwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.
TEMPORARY TRAFFIC ORDER DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL (CHESTER STREET AND St. ASAPH STREET, RHYL)
(TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING LOADING AND UNLOADING) ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 - SECTION 14
Denbighshire County Council intends not sooner than 7 days from 25th September 2019 to make an Order which will prohibit any vehicle from waiting, loading and unloading at any time, on the lengths of road referred to in the Schedule below.
The restriction is necessary for reasons of public safety and to regulate parking during construction works by Anwyl Construction Company Limited
The Order will come into force on 14th October, 2019 and will remain in force for a period of eighteen months. It is anticipated that the works will take approximately 18 months to complete.
18
SCHEDULE
LENGTHS OF ROAD AT RHYL IN THE COUNTY OF DENBIGH NO WAITING AT ANY TIME / NO LOADING AT ANY TIME
Chester Street
WestSide:-
1.1 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 39m in a southerly direction.

East Side:-
1.2 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 43m in a southerly direction.

St.Asaph Street WestSide:-
1.3 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 42m in a southerly direction.

East Side:-
1.4 From the projected southerly kerbline of East Parade for a distance of 48m in a southerly direction.

Dated: 25 September 2019.
Gary Williams, Head of Legal and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1369539.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices