Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14 (1)(b) PUBLIC FOOTPATH NO'S 6, 7 AND 8 AT PONTNEWYDD CWMBRAN TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2018

Notice ID: NP4383413

Notice effective from
25th September 2019 to 25th October 2019

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 (FEL Y'I DIWYGIWYD) ADRAN 14(1)(b) LLWYBRAU CYHOEDDUS RHIFAU 6, 7 AC 8 YM MHONTNEWYDD CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO 2018
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a seiclwyr rhag teithio ar hyd:-
Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 6 o'i gyffordd a Grove Park ac yna'n parhau mewn cyfeiriad
gogleddol ac yna gogledd gorllewinol hyd at ei
gyffordd gyda LlCau 7 ac 8 wrth Fferm Wrens Nest. Caeir tua 480 metr o hyd y llwybr.
Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 7 o'i gyffordd a LlCau 6 ac 8 yn Fferm Wrens Nest ac yn parhau mewn cyfeiriad gorllewinol hyd at ei gyffordd a llwybr halio'r gamlas. Caeir tua 270 metr o hyd
y llwybr.
Llwybr Cyhoeddus (LlC) Rhif 8 o'i gyffordd a LlCau 6 a 7 ac yn parhau i gyfeiriad gogledd dwyreiniol ac yna gogledd gorllewinol i'w
groesfan dros ffrwd nas enwir. Caeir tua 340
metr o hyd y llwybr.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 25 Medi 2019 a bydd
yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu
tan fydd y gwaith wedi ei gwblhau pa un bynnag
sydd mwyaf buan. Dyddiwyd: 25 Medi 2019
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14 (1)(b) PUBLIC FOOTPATH NO'S 6, 7 AND 8 AT PONTNEWYDD CWMBRAN TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2018
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) have made an Order the
effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-
Public Footpath (FP) No.6 from its junction with
Grove Park then continuing in a northerly then north westerly direction to its junction with FP's 7
and 8 at Wrens Nest Farm. The length to be closed is approximately 480 metres or thereabouts.
Public Footpath (FP) No.7 from its junction with FP's 6 and 8 at Wrens Nest Farm and continuing in a westerly direction to its junction with the canal towpath. The length to be closed
is approximately 270 metres or thereabouts.
Public Footpath (FP) No.8 from its junction with
FP's 6 & 7 and continuing in a north easterly
then north westerly direction to its crossing of the un-named stream. The length to be closed
is approximately 340 metres or thereabouts.
The Order will come into operation on 25
September 2019 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been
completed, whichever is the sooner. Dated: 25 September 2019

Attachments

NP4383413.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices