Search for more Public Notices in your area
Planning

The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NWA1347536

Notice effective from
11th September 2019 to 11th October 2019

RHYBUDD O DDATBLYGIAD ARFAETHEDIG
Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig & Meysydd Cadwraeth) 1990 Deddt Cynllunio Tref & Cwlad 1990 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Cweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012
Rydym wedi derbyn y ceisiadau canlynol o dan y Deddfau Cynllunio a nodir uchod.
LB - Rhif cais 15/2019/0713 - Gelli Gynan Hall, Ffordd Llandegla, Llanarmon Yn lal -Newidiadau i'r ty pwll presennol, i gynnwys ystafell ardd newydd yn lle'r ty gwydr presennol, ardal teras estynedig a gwaith tirlunio allanol (yn rhannol 61-weithredol) (cais Adeilad Rhestredig).
MD - Rhif cais 01/2019/0744 - Tir yn Lodge Farm gyferbyn i Tan Y Sgubor, Dinbych - Codi 22 anneddau fforddiadwy, adeiladu mynedfa gerbydau newydd a gwaith cysylltiedig.
NOTICE OF PROPOSED DEVELOPMENT
The Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 The Town & Country Planning Act 1990 The Town & Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
We have received the following applications under the Planning Acts mentioned above.
LB - Application No. 15/2019/0713 - Gelli Gynan Hall, Llandegla Road, Llanarmon Yn lal ¦ Alterations to the existing pool house, to include new garden room in place of existing greenhouse, extended terrace area and external landscaping works (partly retrospective) (Listed Building application).
MD - Application No. 01/2019/0744 - Land at Lodge Farm adjoining Tan Y Sgubor, Denbigh - Erection of 22 no. affordable dwellings, construction of a new vehicular access and associated works.
You may inspect the above applications and all plans and documents submitted with them, at Caledfryn, Smithfield Road, Denbigh from 11 September 2019 until 2 October 2019 or on our website:

www.denbighshire.gov.uk/planning

.
If you wish to comment on the applications you should write to me at the address below by 2 October 2019.
It would be useful if you could quote the planning application number in your letter.
We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.
Application types:
LB - application for listed building consent MD - major development
Gallwch archwilio'r ceisiadau uchod a'r holl gynlluniau a dogfennau a gyflwynwyd gyda nnw yn Caledfryn, Ffordd y Ffair, Dinbych o 11 Medi 2019 tan 2 Hydref 2019 neu drwy ein gwefan:

www.sirddinbych.gov.uk/cynllunio

.
Os dymunwch wneud sylwadau am y ceisiadau ysgrifennwch ataf yn y cyfeiriad isod cyn 2 Hydref 2019.
Byddai'n ddefnyddiol pe baech yn nodi rhif y cais yn eich llythyr.
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaetn a dderbyniwyd yn Gymraeg.
Math o gais:
LB - cais am gydsyniad adeilad rhestredig MD - datblygiad mawr a ddifpnir gan Orchymyn Cynllunio Tref S Cwlad (Trefn Datblygiad Cyffredinol) 1995
Paul Mead BA(Hons) Dip TP MRTPI Rheolwr Datblygu / Development Manager, Cwasanaethau Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd / Planning and Public Protection Services, Blwch Post 62/PO BOX 62, Rhuthun/Ruthin, LL15 9AZ

Attachments

NWA1347536.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices