Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [PUBLIC FOOTPATH No. 16 IN THE COMMUNITY OF LLANARMON] PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2014

Notice ID: NWA1200550

Notice effective from
12th June 2019 to 12th July 2019

sir ddinbych denbiqhshire

County Council

^^B^1

HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN

DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR SIR DDINBYCH

(LLWYBR CYHOEDDUS RhH 16

YNG NGHYMUNED LLANARMON]

GORCHYMYN GWYRO LLWYBR CYHOEDDUS 2016

6

Ar 11 Mehefin 2019, cadarnhaodd Cyngor Sir Ddinbych yCorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980. Effaitn y Corchymyn fel y'i cadarnhawyd yw dargyfeirio'r darnau o Iwybrau troed a ddisgrifir yn 1) isod i drywydd gwahanol a ddisgrifir yn 2) isod.

1) Disgrifiad o'r llwybr troed presennol.Y rhan honno o Lwybr Cyhoeddus 16 yng Nghymuned Llanarmon yn Sir Ddinbych sy'n dechrau o bwynt ar Ffordd Rhyd y Ceirw ar Gyfeirnod Grid OS SJ 22723 56365 (a nodir gydag A) ac sy n rhedeg ar hyd trac cerrig i gyfeiriad y gogledd orllewin heibio i'r adeiladau Fferm am 289.3 metr i Cyfeirnod Grid OS SJ 22472 56470 (a nodir gyda B) fel y dangosir gan linell frown soled rhwng pwyntiau A-B ar y cynllun sydd wedi ei gynnwys yn y Gorchymyn.

2) Disgrifiad o'r llwybr newydd.A fyddyn cael ei ddargyfeirio i drywydd gwahanol sy'n dechrau o bwynt ar Ffordd Rhyd y Ceirw ar Gyfeirnod Grid OS SJ22456 56319 (a nodir gyda C) ac sy'n dilyn llinell y ffens i gyfeiriad cyffredinol y gogledd am 154.8 metr hyd at Gyfeirnod Grid OS SJ22472 56470 (a nodir gyda B) fel y dangosir gan y llinell werdd doredig rhwng y pwyntiau a nodir gyda C-B ar y map a gynhwysir yn y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn, fel y'i cadarnhawyd, a'r cynllun wedi eu gosod, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn ystod oriau agor, yn Llyfrgell Rhuthun, Stryd y Llys, Rhuthun, Sir Ddinbych, ac yn ystod pob awr resymol yn swyddfa r unigolyn isod.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Mehefin 2019, ond petai unigolyn sy'n tybio iddo gael cam gan y Gorchymyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu ddilysrwydd unrhyw â–¡darpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980, fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail nad yw r Gorchymyn yn cydymffurfio ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y'i cymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwech wythnos i 11 Mehefin 2019.

Dyddiedig: 12 Mehefin 2019.

Gary Williams, Pennaeth Gwasanaethau Adnoddau Dynol, Cyfreithiol a Democrataidd, Cyngor Sir Ddinbych, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Ni fydd unrhyw oedi wrth ymateb i ohebiaeth a dderbyniwyd yn Gymraeg.

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL [PUBLIC FOOTPATH No. 16 IN THE COMMUNITY OF LLANARMON] PUBLIC PATH DIVERSION ORDER 2014

On 11 th June 2019, Denbighshire County Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980. The effect of the Order as confirmed is to divert the lengths of footpaths described in 1) below to a different line described in 2) below.

1) Description of existing footpath.That section of Public Footpath 16 in the Community of Llanarmon in the County of Denbigh commencing from a point on Ffordd Rhyd y Ceirw at OS Grid Reference SJ 22723 56365 (marked A) along the stoned up track in a north westerly direction past the farm buildings for 289.3 metres to OS Grid Reference SJ 22472 56470 (marked B) as shown by a solid brown line between the points A-B on the map contained in the Order.

2) Description of new route.Which shall be diverted to a different line commencing from a point on Ffordd Rhyd y Ceirw at OS Grid Reference SJ22456 56319 (marked C) and follows the fence line in a generally northerly direction for 1 54.8 metres to OS Grid Reference SJ 22472 56470 (marked B) as shown in green dashes between the points marked C-B on the map contained in the Order.

A copy of the Order, as confirmed, and the plan have been placed and may be seen free of charge, during opening hours at Ruthin Library, Record Street, Ruthin, Denbighshire and at all reasonable hours at the offices of the undersigned

The Order comes into force on 20th June 2019, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980 as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within six weeks from 11th June 2019 make an application to the High Court.

Dated: 12 June 2019.

Gary Williams, Head of Legal HR and Democratic Services, Denbighshire County Council, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, Denbighshire.

We welcome correspondence in Welsh. There will be no delay in responding to correspondence received in Welsh.

Attachments

NWA1200550.pdf Download

Denbighshire County Council

County Hall , Wynnstay Road , Ruthin , Denbighshire , LL15 1YN

http://www.denbighshire.gov.uk 01824 706 101

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices